کنگره زن (دوخت زنجیره ای) دوبل بازوآزاد

کنگره زن (دوخت زنجیره ای) دوبل بازوآزاد ژوکی MS-1261

گزینه های موجود

چرخ خیاطی (کنگره) دوخت زنجیره ای دوبل بازوآزاد

MS-1190  (برای اجناس ظریف و معمولی، 2 سوزنه)

MS-1261  ( برای اجناس ضخیم، 3سوزنه)

به واسطه بکارگیری سیستم هدایت نخ، زمان لازم جهت کشش نخ کاهش پیدا کرده است. بنابراین ایت دستگاه دوخت کنگره قادر خواهد بود دوخت بسیار زیبایی را حتی بر روی پارچه های ضخیم ایجاد کند.


 کنگره زن  (دوخت زنجیره ای) دوبل بازوآزاد ژوکی MS-1261

کنگره زن (دوخت زنجیره ای) دوبل بازوآزاد ژوکی MS-1261


نام مدلMS-1190/(with V046)MS-1190M/(with V045)
کاربردجنس ظریفجنس معمولی
حداکثر سرعت دوخت4,000sti/min
گیج سوزن3.2mm (1/8")~6.4mm (1/4")
گام دوخت1.2~3.2mm
سوزنTV×64-NY (#12) #8~#14
B-64 (Nm80) Nm60~Nm90
TV×64-NY (#16) #12~#19
B-64 (Nm100) Nm80~Nm120
نام مدلMS-1261M/(with V045)MS-1261/(with V045)
کاربردجنس معمولی تا ضخیمجنس فوق ضخیم
حداکثر سرعت دوخت3,600sti/min
گیج سوزن
5.6mm (7/32")~9.6mm (3/8")
گام دوخت
1.4~4.2mm
سوزنUY128GAS-NY (#19) #16~#22
UY128GAS (Nm120) Nm100~Nm140
UY128GAS-NY (#21) #16~#22
UY128GAS (Nm130) Nm100~Nm140