دانلود دستورالعمل

چرخ خیاطی برای پوشاک
چرخ خیاطی برای غیر پوشاک

چرخ خیاطی برای پوشاک

راسته دوز 1 سوزنه (DDL・DLU・DLN・DLM・DMN・DLD) صفحه جزئیات

DDL-9000C
R01
English Deutsch Français Español Italiano Chinese Türkçe Русский Japanese Tiếng việt
DDL-9000Series
DDL-900A
R00
English Deutsch Français Español Italiano Chinese Türkçe Русский Português Japanese
DDL-900A
DDL-9000B/SC920
R03
English Deutsch Français Español Italiano Chinese Türkçe Русский Japanese
DDL-9000B
DDL-8700
R01
English Deutsch Français Español Italiano Chinese Japanese
DDL-8700
DDL-8700B-7
R03
Japanese English Deutsch Français Español Italiano Chinese Türkçe Русский Português
DDL-8700B-7
DLU-5494N-7/IT-100A
R00
English Deutsch Français Español Italiano Chinese Türkçe Русский Japanese
DLU-5494N-7/IT-100A

راسته دوز 2 سوزنه (LH) صفحه جزئیات

LH-3500A Series
R09
English Deutsch Français Español Italiano Chinese Türkçe Русский Japanese
LH-3528A-7 LH-3528A LH-3568A-7 LH-3568A LH-3578A-7 LH-3578A LH-3588A-7 LH-3588A
LH-4100 Series
R10
English Deutsch Français Español Italiano Chinese Türkçe Japanese
LH-4128

سر دوز (MO) صفحه جزئیات

MO-6700DA SERIES
R05
English Deutsch Français Español Italiano Chinese Türkçe Japanese
MO-6700DA SERIES
MO-6800D SERIES
R01
English Deutsch Français Español Italiano Chinese Türkçe Русский Japanese
MO-6800D SERIES
MO-6800S SERIES
R03
English Deutsch Français Español Italiano Chinese Türkçe Русский Japanese
MO-6800S SERIES
MO-6900C SERIES
R04
English Deutsch Français Español Italiano Chinese Japanese
MO-6900C Series

راسته دوز زیگزاگ زن (LZ) صفحه جزئیات

LZ-2290A/IP-110A/SC-915
R05
English Deutsch Français Español Italiano Chinese Türkçe Japanese
LZ-2290A-SR/IP-110D/SC-916
R04
English Deutsch Français Español Italiano Chinese Türkçe Japanese
LZ-2290A Series
LZ-2280A Series
R00
English Deutsch Français Español Italiano Chinese Русский Japanese
LZ-2280A LZ-2284A-7 LZ-2284A LZ-2287A
LZ-2280N Series
R01
English Deutsch Français Español Italiano Chinese Japanese
LZ-2282N-7 LZ-2282N LZ-2284C-7 LZ-2285N LZ-2286N LZ-2280NU LZ-2284NU LZ-2284NU-7
LZ-271
R00
English Español Japanese
LZ-271 LZ-391N

بطر مخصوص (DP) صفحه جزئیات

DP-2100(IP-420)
R01
English Deutsch Français Español Italiano Chinese Türkçe Русский Japanese
DP-2100

میاندوز (MF) صفحه جزئیات

MF-7500, MF-7500D Series
R04
English Deutsch Français Español Italiano Chinese Türkçe Русский Japanese
MF-7500-U11 MF-7500-U11/UT MF-7500D-U11 MF-7500D-U11/UT MF-7500-C11 MF-7500D-C11 MF-7500-E11 MF-7500D-E11
MF-7900, MF-7900D Series
R03
English Deutsch Français Español Italiano Chinese Türkçe Русский Japanese
MF-7900-U11 MF-7900-U11/UT MF-7900D-U11 MF-7900D-U11/UT MF-7900-H11 MF-7900D-H11/UT MF-7900-H22,23 MF-7900-H22,23/UT MF-7900D-H22,23 MF-7900D-H22,23/UT MF-7900D-H24 MF-7900D-H25 MF-7900-E11 MF-7900-E11/UT MF-7900D-E11 MF-7900D-E11/UT MF-7900-E22 MF-7900-E22/UT MF-7900D-E23 MF-7900D-E23/UT

کنگره (دوخت زنجیره ای) (MH・MS・MP・ML・MF) صفحه جزئیات

MH-380 MH-382
R03
English Español Japanese
MH-380 MH-382
MS-3580 Series
R00
English Deutsch Français Español Italiano Chinese Japanese
MS-3580 Series
MP-200N
R01
English Deutsch Français Español Italiano Chinese Japanese
MP-200N

دکمه زن (LK・MB) صفحه جزئیات

LK-1903B Series
R00
English Deutsch Français Español Italiano Chinese Türkçe Русский Japanese
LK-1903B Series
MB-1800 Series
R01
English Deutsch Français Español Italiano Chinese Русский Japanese
MB-1800A/BR10 MB-1800B
MB-1373,1377
R00
English Deutsch Français Español Italiano Chinese Türkçe Русский Japanese
MB-1377 MB-1373

مادگی زن (LBH・MEB) صفحه جزئیات

LBH-1790A
R05
English Deutsch Français Español Italiano Chinese Türkçe Русский Português Japanese
LBH-1790A
LBH-780
R01
English Chinese Japanese
LBH-780
MEB-3200
R13
English Deutsch Français Español Italiano Chinese
MEB-3200
MEB-3810N
R03
English Deutsch Français Español Italiano Chinese Türkçe Русский Português Japanese
MEB-3810N

الیک (LK) صفحه جزئیات

LK-1900B Series
R01
English Deutsch Français Español Italiano Chinese Türkçe Русский Japanese
LK-1900B Series

Shape-tacking Machine (LK) صفحه جزئیات

LK-1910, 1920
R03
English Chinese Japanese
LK-1930
R02
English Chinese Japanese
LK-1910 LK-1920 LK-1930

Computer-controlled Cycle Machine (AMS) صفحه جزئیات

AMS-210EN/IP-420
R03
English Deutsch Français Español Italiano Chinese Türkçe Русский Japanese
AMS-210EN-1306 AMS-210EN-1510 AMS-210EN-2210
AMS-221EN/IP-420
R03
English Deutsch Français Español Italiano Chinese Türkçe Русский Japanese
AMS-221EN-2516 AMS-221EN-3020
AMS-224EN/IP-420
R02
English Deutsch Français Español Italiano Chinese Türkçe Русский Japanese
AMS-224EN-4530 AMS-224EN-6030

Automatic Machine (APW・AP・AB・MOL・AMB・AC・ASN・AE・PS) صفحه جزئیات

APW-895N/IP-420
R03
English Deutsch Français Español Italiano Chinese Türkçe Русский Português Japanese
APW-896N/IP-420
R03
English Deutsch Français Español Italiano Chinese Türkçe Русский Português Japanese
APW-895N APW-896N
AP-876/IP-420
R00
English Español Italiano Chinese Türkçe Japanese
AP-876/IP-420
AP-874S/IP-420
R01
English Español Italiano Chinese Türkçe Japanese
AP-874S/IP-420
MOL-254
R02
English Chinese Japanese
MOL-254
AMB-289/IP-420
R01
English Deutsch Français Español Italiano Chinese Türkçe Русский Japanese
AMB-289
ASN-690
R01
English Deutsch Italiano Chinese Türkçe Русский Japanese
ASN-690
AB-1351
R02
English Deutsch Français Español Italiano Chinese Türkçe Русский Japanese
AB-1351
AC-172N-1790
R05
English Deutsch Français Español Italiano Chinese Türkçe Русский Japanese
AC-172N-1790
AE-200A
R01
English Deutsch Français Español Italiano Chinese Türkçe Русский Japanese
AE-200A Series
PS-700
R00
English Chinese Japanese Tiếng việt
PS-700

For Non-apparel
R:Revision No.

Flat-bed Sewing Machine (DDL・DU・DNU・LU) صفحه جزئیات

DU-1281-7
R00
English Deutsch Français Español Italiano Chinese Japanese
DU-1281-7
LU-2220N-7
R00
English Deutsch Français Español Italiano Chinese Русский Japanese
LU-2210N-7 LU-2210W-7 LU-2212N-7 LU-2220N-7 LU-2260N-7 LU-2260W-7
LU-2800 Series
R04
Japanese English Deutsch Français Español Italiano Chinese Türkçe Русский Português
LU-2800 Series

بطر مخصوص (PLC・PLH・PLN) صفحه جزئیات

PLC-2700 Series
R03
English Deutsch Français Español Italiano Chinese Türkçe Русский Japanese
PLC-2710-7 PLC-2710 PLC-2760-7 PLC-2760 PLC-2760L PLC-2765

Machine for Extra Heavy-weight Materials (TNU・TU・TSH・TSN・TSU) صفحه جزئیات

TNU-243
R02
English
TNU-243 TU-273

Shape-tacking Machine (LK) صفحه جزئیات

LK-1900B
R00
English Deutsch Français Español Italiano Chinese Türkçe Русский Japanese
LK-1900B-HS LK-1900B-WS
LK-1942 LK-1941
R08
English Deutsch Français Español Italiano Chinese
LK-1942ZA/5050
R02
English Deutsch Français Español Italiano Chinese Japanese
LK-1942HA LK-1942GA LK-1941ZA LK-1942ZA/5050 PGM-7

Computer-controlled Cycle Machine (AMS) صفحه جزئیات

AMS-210EN/IP-420
R03
English Deutsch Français Español Italiano Chinese Türkçe Русский Japanese
AMS-210EN-1306 AMS-210EN-1510 AMS-210EN-2210
AMS-221EN/IP-420
R03
English Deutsch Français Español Italiano Chinese Türkçe Русский Japanese
AMS-221EN-2516 AMS-221EN-3020
AMS-224EN-4530R
R00
English Deutsch Français Español Italiano Chinese Türkçe Русский Japanese Tiếng việt
AMS-224EN-44530R
AMS-224EN/IP-420
R02
English Deutsch Français Español Italiano Chinese Türkçe Русский Japanese
AMS-224EN-4530 AMS-224EN-6030 AMS-224EN-6060
AMS-251
R00
English Deutsch Français Español Italiano Chinese Türkçe Русский Japanese Tiếng việt

Automatic Machine (AB) صفحه جزئیات

AB-1360
R00
English Chinese Japanese
CR-10A
R01
English Chinese Japanese
AB-1360

Others (MO・LBH) صفحه جزئیات

LBH-1790A
R02
English Deutsch Français Español Italiano Chinese Türkçe Русский Português Japanese
LBH-1790A

Motor (SC) صفحه جزئیات

SC-920
R05
English Deutsch Français Español Italiano Chinese Türkçe Japanese
SC-921
R05
English Deutsch Français Español Italiano Chinese Türkçe Japanese
SC-922
R07
English Deutsch Français Español Italiano Chinese Türkçe Русский Japanese
SC-922/M51N

Device (CP・IP) صفحه جزئیات

CP-180
R02
English Español Chinese Japanese
IT-100
R00
Japanese English Chinese