مادگی چشمی کامپیوتری

مادگی چشمی کامپیوتری ژوکی MEB-3200

گزینه های موجود

مادگی چشمی کامپیوتری

این چرخ خیاطی قابلیت دوخت مدل های مختلف مادگی را دارد.با تکنولوژی جدید کشش-فعال ( مکانیسم الکترونیک کشش نخ)، این ماشین براحتی قادر به دوخت مجدد یک نوع دوخت می باشد.

مادگی چشمی کامپیوتری ژوکی MEB-3200

مادگی چشمی کامپیوتری ژوکی MEB-3200

نام مدل MEB-3200SS MEB-3200RS MEB-3200JS MEB-3200CS
نوع سرنخ زنی Longer remaining thread Shorter remaining thread
سرعت دوخت 400~2,200sti/min (100sti/min step)
طول دوخت 10~38mm (with thread trimmer)
10~50mm (in case looper thread
trimming device is removed)*1
Work clamp type S, 16~24 (26) mm: optional
Work clamp type M, 24~32 (34) mm: standard
Work clamp type L, 32~40 (42) mm: optional
Work clamp type S, 16~24 (26) mm: standard
Work clamp type M, 24~32 (34) mm: optional
Work clamp type L, 32~40 (42) mm: optional
The figures in ( ) parentheses are in case of taper bar
Needle throwing width 2~3.2mm *2 2.6~4mm *2 2~3.2mm *2
Taper bar length 0mm, 3~15mm
Needle DO×558 (Nm100)
Nm90~Nm110
DO×558 (Nm120)
Nm110~Nm120
DO×558 (Nm110)
Nm110~Nm130
Model name MEB-3200TS
Thread trimming style Shorter thread cutting without gimp
Sewing speed 400~2,200sti/min (100sti/min step)
Sewing length 10~34mm Compensating
work clamp S, 24mm for eyelet
buttonholes: standard
Needle throwing width 2~3.2mm
Taper bar length 0mm, 3~15mm
Needle DO×558 (Nm100)
Nm100~Nm110