چرخ خیاطی مادگی زن کامپیوتری موتور سرخود

چرخ خیاطی مادگی زن کامپیوتری ژوکی LBH-1790A

گزینه های موجود

تیغه، دوخت تا طول حداکثر 41 میلیمتر را پشتیبانی می کند. از آنجایی که مدل LBH-1795AS به پایه استاندارد 120 میلیمتر مجهز است، قابلیت دوخت جادکمه تا 12 میلیمتر را دارد. مدل LBH-1795AS قابلیت دوخت جادکمه های بلند مانند: مادگی کمربند در کمربند ایمنی را دارد. 

به علاوه، این چرخ خیاطی قابلیت دوخت جادکمه بصورت پیوسته و ایجاد دو جادکمه را دارد.

محدودیت های پایه بلند کن در این مدل بهبود یافته است. پایه بلند کن در این مدل بصورت کامپیوتری کنترل می شود. در نتیجه این چرخ خیاطی قابلیت مادگی زدن پارچه های کشی و کمربنر خودرو را نیز دارد.


چرخ خیاطی مادگی زن کامپیوتری ژوکی LBH-1790A

چرخ خیاطی مادگی زن کامپیوتری ژوکی LBH-1790A

نام مدل LBH-1790A
حداکثر سرعت دوخت 4,200sti/min
عرض جادکمه حداکثر 10 میلیمتر
طول جا دکمه حداکثر 120 میلیمتر
تعداد الگوی
استاندارد
31 patterns
سوزن DP×5 (#11J) #11J~#14J
شماره فنی نام قطعه
40006335
1
Presser arm 120
40008646
1
Presser foot 120 asm.
40008658
1
Presser foot 120
SS6060210SP
2
Screw
40028682
1
Close cam 120
40112711
1
Lifting plate 120
SM6050800SP
2
Screw
40006339
1
Cloth feed plate 120