چرخ خیاطی میاندوز چهار سوزنه موتور سرخود

چرخ خیاطی میاندوز ژوکی MF-7523-U11

گزینه های موجود


چرخ خیاطی میاندوز ژوکی MF-7523-U11

چرخ خیاطی میاندوز ژوکی MF-7523-U11


نام MF-7500/U11 MF-7500D/U11
کاربرد Universal
6,500sti/min 5,000sti/min
گیج سوزن 3.2,4.0,4.8,5.6,6.4mm 5.6,6.0,6.4mm
طول دوخت 1.2~3.6mm
سوزن UY128GAS( #10S) #9S~#12S