لیست مدل ها

چرخ خیاطی برای پوشاک

چرخ خیاطی برای غیر پوشاک


چرخ خیاطی برای پوشاک

راسته 1 سوزنه
(DDL・DLU・DLN・DLM・DMN・DLD)
DDL-9000CSeries
DDL-9000B
DDL-9000B-DS/PBN
DDL-900A
DDL-8700B-7
DDL-8700
DDL-8700-7/SC920C/M92
DDL-5600N-7
DDL-5600N
DDL-5550N-7
DDL-5550N
DLU-5494N-7/IT-100A
DLU-5490N-7
DLU-5490N
DLN-9010A
DLN-5410N-7
DLN-5410N
DLN-6390-7
DLN-6390
DLM-5400N-7
DLM-5200N
DMN-5420N-7
DLD-5430N-7
DLD-5430N
راسته 2 سوزنه
(LH)
LH-3528A-7
LH-3528A
LH-3568A-7
LH-3568A
LH-3578A-7
LH-3578A
LH-3588A-7
LH-3588A
LH-4128
سر دوز
(MO)
MO-6800D Series
MO-6800S Series
MO-6700DA Series
MO-6714S/LB-6
MO-6900S Series
MO-6900R Series
MO-6900J Series
MO-6900G Series
MO-6900C Series
راسته زیگزاگ زن
(LZ)
LZ-2290A Series
LZ-2280A
LZ-2284A-7
LZ-2284A
LZ-2287A
LZ-2282N-7
LZ-2282N
LZ-2285N
LZ-2286N
LZ-2284C-7
LZ-2280NU
LZ-2284NU
LZ-2284NU-7
LZ-271
LZ-391N
بطر مخصوص کفش دوزی
(DP・LT)
DP-2100
LT-591
میاندوز
(MF)
MF-7523-U11
MF-7223DU10
MF-7500-U11
MF7500-U11/UT
MF-7500D-U11
MF-7500D-U11/UT
MF-7500-C11
MF-7500D-C11
MF-7500-E11
MF-7500D-E11
MF-7900DRH24 Series
MF-7900-U11
MF-7900-U11/UT
MF-7900D-U11
MF-7900D-U11/UT
MF-7900-H11
MF-7900-H11/UT
MF-7900-H22,23
MF-7900-H22,23/UT
MF-7900D-H22,23
MF-7900D-H22,23/UT
MF-7900D-H24/UT
MF-7900D-H25/UT
MF-7900-E11
MF-7900-E11/UT
MF-7900D-E11
MF-7900D-E11/UT
MF-7900-E22
MF-7900-E22/UT
MF-7900-E23
MF-7900-E23/UT
UT59 Device for
MF-7900/U11,
H22,
H23 Series
MF-7200D Series
کنگره (دوخت زنجیره ای)
(MH・MS・MP・ML・MF)
MF-3620
MH-481-5
MH-481
MH-484-5
MH-484
MH-486-5
MH-380
MH-382
MS-1190
MS-1261
MP-200N
ML-111U
MF-3620 Series
MS-3580 Series
دکمه زن
(LK・MB)
LK-1903B Series
MB-1800A/BR10
MB-1800B
MB-1377
MB-1373
مادگی
(LBH・MEB)
AC-172N-1790
LBH-1790A Series
LBH-780
MEB-3810N Series
MEB-3200
الیک
(LK)
LK-1900B Series
Shape-tacking Machine
(LK)
LK-1910
LK-1920
LK-1930
Computer-controlled Cycle Machine
(AMS)
AMS-210EN-1306
AMS-210EN-1510
AMS-210EN-2210
AMS-210EN-1306/7450
AMS-221EN-2516
AMS-221EN-3020
AMS-221EN-HS3020/7200
AMS-224EN-4530
AMS-224EN-6030
ماشین اتوماتیک
(APW・AP・AB・MOL・AMB・AC・ASN・AE・PS)
APW-895N
APW-896N
AP-874S
AP-876
AB-1351
MOL-254
AMB-289
AC-172N-1790
ASN-690 Series
AE-200ALA
AE-200ALD
PS-700
Software
(PM)
PM-1
Non-sewing
Non-sewing

For Non-apparel

Flat-bed Sewing Machine
(DDL・DU・DNU・LU)
DDL-8700L
DDL-5600N-7
DDL-5600N
DU-1281-7
DU-1181N
DU-141H-7
DU-140
DNU-1541-7
DNU-1541S
DNU-1541
LU-1508N
LU-1509N
LU-1510N-7
LU-1510N
LU-1511N-7
LU-1510NA-7
LU-1520NCS-7
LU-1560N-7
LU-1560N
LU-1561N-7
LU-1561N
LU-1565N
LU-2810ESAL-7
LU-2818ESAL-7
LU-2800 Series
LU-2800-6 Series
Smart Devices
LU-2210N-7
LU-2210W-7
LU-2212N-7
LU-2220N-7
LU-2260N-7
LU-2260W-7
LZH-1290-7
LZH-1290
Cylinder-bed Sewing Machine
(DSU・DSC・LS)
DSU-145-7
DSU-145
DSC-244-7
DSC-245-7
DSC-246-7
DSC-244
DSC-245
DSC-246
LS-1340
LS-1341
LS-1342-7
LS-1342
Post-bed Sewing Machine
(PLC・PLH・PLN)
PLC-2710-7
PLC-2710
PLC-2760-7
PLC-2760
PLC-2760L
PLC-2765
Smart Devices
PLC-1710-7
PLC-1710
PLC-1760-7
PLC-1760
PLC-1760L
PLC-1690
PLC-1691
PLH-981
PLH-982
PLN-985
Long Arm Sewing Machine
(LU・LG・TSC)
LU-2216N-7
LU-2266N-7
LG-158-1
LG-158
TSC-461
Machine for Extra Heavy-weight Materials
(TNU・TU・TSH・TSN・TSU)
TNU-243
TU-273
TSH-411
TSN-421
TSC-441
TSU-471
Shape-tacking Machine
(LK)
LK-1900B-HS
LK-1900B-WS
LK-1942HA
LK-1942GA
LK-1941ZA
PGM-7
Computer-controlled Cycle Machine
(AMS)
AMS-210EN-1306
AMS-210EN-1510
AMS-210EN-2210
AMS-221EN-2516
AMS-221EN-3020
AMS-221ENTS3020
AMS-224EN-4530
AMS-224EN-6030
AMS-224EN-4530R
AMS-224EN-6060
Automatic Machine
(AB)
AB-1360
AB1360/CR10A
Others
(MO・LBH)
MO-6900G Series
LBH-1790A Series
Motor
(SC)
SC-922/M51N