شلوارک

شماره. پروسه ساختار دوخت مدل
الیک درز بغل Bartack side LK-1900B
اتصال نوار کشی به کمر ( دوخت زیگزاگ) Attach elastic tape to waist(zigzag-stitch) LZ-2290A
LZ-2280A
اتصال لیبل Attach tag MB-1373
اتصال ربان Attach ribbon LK-1900B
دوخت درز بغل Runstitch side MO-6914S
MO-6714DA
اتصال نوار کشی به پاچه ( دوخت زیگزاگ) Attach elastic tape to leg hole(zigzag-stitch) LZ-2290A
LZ-2280A
LZ-2284C-7
اتصال تیکه پشت و جلو Attach crotch MO-6914S
MO-6714DA
اتصال نوار کشی به کمر
Attach elastic tape to waist(cover-stitch) MF-7500-E11
MF-7500D-E11
Counterstitch front lace center Counterstitch front lace center DDL-9000C
DDL-9000B-DS/PBN
DDL-8700-7/SC920C/M92
DDL-8700
اتصال توری Attach front lace LZ-2282N
اتصال نوار کشی به پاچه 

Attach elastic tape to leg hole(cover-stitch) MF-7500-E11
MF-7500D-E11