کمربند ایمنی خودرو

شماره. کاربرد نوع دوخت مدل
دوخت کمربند ایمنی   Fastening Stitch LK-1941
LK-1942

AMS-210EN-HL1306/7300