سارافون و پیراهن زنانه

شماره. کاربرد نوع دوخت مدل
اتصال لیبل برند Attach brand label AMS-210EN-SS1306
LK-1930
DDL-9000C
DDL-9000B-DS/PBN
DDL-8700B-7
DDL-8700-7/SC920C/M92
DDL-8700
دوخت چین های زینتی Sew pintuck AE-200ALD
دوخت دکمه های جلو Sew button on front LK-1903B
MB-1800
دوخت جادکمه های جلو Sew buttonhole on front LBH-1790A
دوخت کمر Sew waist MO-6916S/S161
MO-6716DA/S159
سردوزی جلو و پشت Sarge front & back ASN-690
MO-6904S
MO-6704DA