تی شرت

شماره. کاربرد نوع دوخت مدل
دوخت دور یقه Covering neck seam MF-7500-U11 MF-7500D-U11
MF-7900-U11 MF-7900D-U11
اتصال آستین Attach sleeve MO-6914S
MO-6714DA
دوخت لبه تیشرت Hem bottom MF-7500-U11 MF-7500D-U11
MF-7900-U11 MF-7900D-U11
MF-7223D-U10/UT45
دوخت و اتصال یقه به تنه  Join neck rib & attach neck rib to body MF-7500-C11 MF-7500D-C11
دوخت لبه آستین Hem sleeve MF-7223D-U10/UT45