شرت

شماره. کاربرد نوع دوخت مدل
دوخت نوار به لبه پاچه شرت Sew tape to cuff
دوخت نوار به جلوی شرت Sew fly to front with tape MF-3620
دوخت نوار Sew tape to fly
دوخت لیبل برند Crease brand label DDL-9000C
DDL-9000B-DS/PBN
LK-1930S
AMS-210EN-SS1306/FU01
DDL-8700B-7
DDL-8700-7/SC920C/M92
DDL-8700
دوخت نوار کشی به کمر Sew elastic tape to waist
اتصال نوار کشی Join elastic tape LK-1900B
دوخت درز کناری Sew side seam MF-3620
دوخت درز پاچه شرت Sew crotch seam MF-3620
الیک انتهای پایینی Bartack side bottom LK-1900B