شلوار

شماره. پروسه ساختار دوخت مدل
دوخت دکمه شلوار و دکمه جیب Sew button to fly & hip pocket AMB-289
LK-1903B
MB-1800
MB-1370
مادگی چشمی Sew eyelet buttonhole MEB-3200
دوخت تزئینی جلوی شلوار Sew tuck DDL-9000C
DDL-9000B-DS/PBN
DDL-8700B-7
DDL-8700-7/SC920C/M92
DDL-8700
الیک مادگی چشمی Bartack eyelet buttonhole end LK-1901B
دوخت زیپ به قسمت سمت چپ   Attach zipper to left fly LH-3528A-7 LH-3528A
LH-4128
سردوزی جلو و پشت Serge front & back ASN-690L
MO-6904S
MO-6704DA
پل دوز کمر بند Sew belt loop to waist band<br />Sew belt loop bottom AB-1351
LK-1901B
دوخت جیب پشت Sew hip pocket welt to back APW-895N・896N
دوخت درز نشیمن Sew seat MH-382
دوخت درزهای کناری Sew side MH-481