کت مردانه

شماره. کاربرد نوع دوخت مدل
اتصال آستین Set sleeve DP-2100
دوخت جادکمه یقه Sew flower hole MEB-3200
قاپک دوز جیب کت Topstitch for welt pocket LZ-2290A-SR-7
دکمه دوز Sew button to front AMB-289
LK-1903B
MB-1800
MB-1377
قاپک دوز جیب های کناری Sew side pocket welt APW-895N・896N
Runstitch flap Runstitch flap DLM-5400N-7
DLM-5200N
مادگی چشمی Sew eyelet buttonhole MEB-3200
مادگی الیک Bartack buttonhole end LK-1903B
LK-1901B
دوخت دکمه سرآستین Sew button to sleeve MB-1800
MB-1377
LK-1903B
Pinpoint stitch facing Pinpoint stitch facing MP-200N
الیک داخل کت Bartack inside pocket LK-1901B
دوخت لیبل برند Sew brand label DDL-9000C
DDL-9000B-DS/PBN
AMS-210EN-SS1306

LZ-2290A-SR-7

DDL-8700B-7
DDL-8700-7/SC920C/M92
DDL-8700
Sew gore lining to front lining Sew gore lining to front lining DLU-5494N-7
دوخت بالای یقه Sew upper collar LZ-2280A
LZ-2290A
LZ-2290A-SR-7
دوخت خط وسط پشت کت Sew back center AE-200A
DLU-5490N
DDL-9000C
DDL-9000B-DS/PBN
DDL-8700B-7
DDL-8700-7/SC920C/M92
DDL-8700
دوخت پایین کت Baste bottom LT-591