چرخ خیاطی راسته دوز یک سوزنه سرقائمی زن اتومات موتور سرخود ژوکی DMN-5420N-7

گزینه های موجود

چرخ خیاطی راسته دوز یک سوزنه دارای سرقائمی زن

این چرخ خیاطی دارای مکانیسم میل سوزن می باشد. تیغه استفاده شده در سرقائمی زن این چرخ خیاطی صنعتی به قدری تیز است که هرگونه نخی را به راحتی ببرد.


چرخ خیاطی راسته دوز یک سوزنه سرقائمی زن اتومات موتور سرخود ژوکی DMN-5420N-7

چرخ خیاطی راسته دوز یک سوزنه سرقائمی زن اتومات موتور سرخود ژوکی DMN-5420N-7


Model nameDMN-5420N-7
Max. sewing speed5,000sti/min
Max. stitch length5mm
Presser footBy knee: 10mm
NeedleDB×1 (#14) #9~#18, 134 (Nm90)
Max. thickness of the
material to be cut
4mm