ساک دستی

شماره. کاربرد نوع دوخت مدل
دوخت زیپ Sew zipper DU-1181N
DU-141H-7
LU-1508NS/LU-1509NS
LU-2212N-7
ساخت دستگیره Make handle DSC-245
DSC-246

LS-1341/LS-1342
دوخت نگهدارنده داخلی به کیف  Sew inside bag to bag DSU-144N
DSC-245
DSC-246

LS-1341/LS-1342
دوخت دستگیره با کیف Sew handle to bag DU-1181N
DU-141H-7
LU-1508NS/LU-1509NS
AMS-210EN-HS1306
AMS-221EN-HS3020
دوخت w شکل روی کیف W-topstitch front LU-1560N/LU-1561N
دوخت پارچه های کناری به کیف Sew side cloth to bag DU-1181N
DU-141H-7
LU-1508NS/LU-1509NS
LU-2212N-7