سوتین

 
شماره. کاربرد نوع دوخت مدل
دوخت مرکز توری جلو سوتین
DDL-9000C
DDL-9000B-DS/PBN
DDL-8700B-7
DDL-8700-7/SC920C/M92
DDL-8700
اتصال نوار کشی
LZ-2290A
LZ-2284A
اتصال نوار به تیکه کناری
LH-3528A-7 LH-3528A
LH-4128
دوخت تور کشی
LZ-2290A
LZ-2284A
دوخت زیر سوتین
LZ-2290A
LZ-2284A
دوخت زیگزاگ لبه داخلی سوتین
LZ-2290A
LZ-2280A
سردوزی لبه بالا
MO-6704DA
دوخت گیره
LZ-2290A
AMS-210ENS
دوخت قسمت بالایی و پایینی سوتین           
(با نوار محکم کننده بالایی و پایینی)
LZ-2290A
LZ-2280A
LZ-2284A
الیک لبه نوار
LK-1900B
نصب بند شانه
LK-1900B
نصب نوار به حاشیه سوتین LH-3528A-7 LH-3528A
LH-4128